• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

æä äæîï ìäåöéà àú äòöáéí òì çñï ðñøàììä! ëì îä ùúöèøëå ìòùåú áîùç÷ äåà ìäøáéõ ìå!
:
áçøå îöã ùîàì ðù÷ ìäøáéõ ìå åìçöå òì äçöéí îúçúéå òì îðú ìôø÷ àåúå áîëåú

ìôåöõ àú ðñøàììä

: 68067 : :ôòåìä : 23/04/2008 ": aviram
:   (" 0 )  


2010 © - ! .
, .