• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

äìáéùå àú áðåú áøàõ - áîùç÷ æä éåöâ ìëí çãø ùì àçú îáðåú áøàõ (ìôé áçéøúëï) åìàçø îëï úåöâ ìëí ãåâîà ùì àéê ìäìáéù àåúä åàúï öøéëåú ìòùåú àåúå ãáø.
:
äòëáø

äìáéùå àú áøàõ

: 2151 : :éìãéí : 27/09/2008 ": Netanel
:   (" 0 )  


2010 © - ! .
, .