• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

ñåìéèééø òí îàøååéï äçééæø åçáøéí. äñéøå æåâåú ÷ìôéí ùñëåîí 13 åð÷å àú äîñê. àñ ùååä 1, ðñéê ùååä 11, îìëä 12 åîìê 13 (àéï öåøê á÷ìó ðåñó).
:
ùìéèú òëáø.

ñåìéèééø ìåðé èåðñ

: 1193 : :îéåîðåú : 7/03/2009 ": éåñé 22
:   (" 0 )  


2010 © - ! .
, .