• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 6


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

îàéôä áàéí úéðå÷åú? äúùåáä äîåñîëú ëàï áôðéí. òæøå ìçñéãåú ìòáã àú ääæîðåú, ìééöø úéðå÷åú ùîðîðéí åìäòáéø àåúí ìîùôçåú äðëåðåú.
:
ùìéèú òëáø

îôòì äúéðå÷åú

: 1722 : :îéåîðåú : 13/03/2009 ": éåñé 22
:   (" 0 )  


2010 © - ! .
, .