• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

äîùéîä ùìê æä ëéó ôéñé÷ä áäùøàú îùç÷ èåá äéùï Lemmings äéà ìäùéâ àú äéòã ùì îñôø ÷èï Meeblings ëì àçã "îåöà" ñéîðéí äðåëçé ùì äøîä. ëîä øîåú éù ø÷ àçã "ãøê äçåöä", éù òåã àçøéí. äùúîù
:
äòëáø

îéáìéðâñ

: 1982 : :éìãéí : 10/04/2009 ": éåñé 22
:   (" 0 )  


2010 © - ! .
, .