• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 6


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

îùç÷ îâðéá, áå éëåì äùç÷ï ìæøå÷ çöéí ìîèøä áãîåú ùç÷ï äëãåøâì øåðàìãå. îé ùîòãéó àú îñé òì ôðé øåðàìãå, éùîç ìùç÷ àú äîùç÷
:

ùåðàéí àú øåðàìãå?

: 2812 : :ñôåøè : 15/04/2010 ": inbar
:   (" 0 )  


2010 © - ! .
, .