• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

ðñå ìäæéæ îëåðéåú áöåøä àåô÷éú àå àðëéú ëãé ìúú îòáø ìøé÷ùä îáòã ìîâøù äçðéä äòîåñ. ú÷áì 200 ð÷åãåú ìàçø ôúéøú ëì îöá åäð÷åãåú éååñôå ìðé÷åã äñåôé. ëîåáï
:
òëáø

úðå ìøé÷ùä ìòáåø

: 2819 : :îéåîðåú : 8/06/2010 ": inbar
:   (" 0 )  


2010 © - ! .
, .