• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 5


:

:

ìôåöõ àú ðñøàììä

0

èáéìú àù

3

øëáú äøéí

4

îìê äð÷ðé÷éåú

4

èåøáå àåôðåò

5


:

òæøå ìðùéà áåù ìîëåø ëîä ùéåúø ð÷ðé÷éåú åìäôåê ìîìê äð÷ðé÷éåú :] âí ëàï òìéëí ìäëéï àú ääæîðåú ùäì÷åçåú ùìëí îá÷ùéí áîäéøåú òì îðú ì÷áì ëîä ùéåúø ëñó. àí úöìéçå ìòîåã áéòã - úòáøå ìéåí äáà... áäöìçä!
:
òëáø

îìê äð÷ðé÷éåú

: 40167 : :îéåîðåú : 5/05/2008 ": Amir
:   (" 9 )  


2010 © - ! .
, .